Byznys IT

Zaměstnanci dnes hledají „ideální shodu“ se zaměstnavatelem

Zaměstnanci jsou ve svých požadavcích na radikální změnu způsobu, jakým budeme všichni v budoucnu podnikat, daleko jednotnější než kdy jindy. Už nestačí měřit jen finanční úspěch. Zaměstnanci všech generací (Baby Boomers: 1946 – 1964, Generace X: 1965 – 1980, Generace Y: 1981 – 1995, Generace Z: 1996 – dnes) volají po tom, aby se společnosti staly silnou hybnou silou pozitivních změn ve světě.

Důvod? Hranice mezi osobním a pracovním světem pomalu mizí. Díky moderním technologiím se vymaňujeme z tradičního pojetí kancelářského života „od 9 do 5“. Volba profese a způsob, jakým se rozhodneme pracovat, jsou stále častěji určujícími faktory toho, kdo jsme jako jednotlivci. To vede zaměstnance všech věkových kategorií k úvahám, zda je pro ně jejich zaměstnavatel ideální volbou s ohledem na jejich vlastní vize a hodnoty.

David Mills, generální ředitel společnosti Ricoh Europe, řekl: „V době plné protichůdných názorů náš průzkum ukazuje, že zaměstnanci jsou ve svých požadavcích na to, aby se společnosti držely vyšších morálních a etických principů, jednotní. Vnímáme u nich větší porozumění pro skutečnost, že žádný krok není tak malý, aby v širších souvislostech nebyl prospěšný, a zároveň si uvědomují, že kolektivní vliv, který mohou firmy uplatnit, bude mít význam pro zajištění lepší budoucnosti budoucích generací.“

Nový průzkum, který si zadala společnost Ricoh Europe, odhalil:

  • na 64 % zaměstnanců souhlasí s tím, že udržitelnost musí být v následujících pěti až deseti letech součástí obchodních a produktových strategií;
  • průměrně 65 % zaměstnanců všech generací věří v hodnoty a ideály svých zaměstnavatelů;
  • zaměstnanci jsou osobně zainteresováni na svých pracovištích, přičemž v průměru 59 % z nich, napříč všemi generacemi, vnímá svou práci jako důležitý faktor vlastního sebeurčení, tedy toho kým jsou jako osobnost;
  • přibližně 63 % zaměstnanců ze všech dotazovaných generací se domnívá, že svět se v příštích pěti až deseti letech dramaticky změní.

Zaměstnanci se rovněž domnívají, že úkolem odpovědného zaměstnavatele by mělo být zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti digitálních technologií a inovací v jejich úsecích. Chápou nové technologie jako rozhodující hnací sílu podstatných změn, přičemž 63 % z dotazovaných souhlasí s tím, že technologie by měly být hlavním prostředkem, který jim umožní pracovat podle jejich nejlepších schopností. Současně si 69 % respondentů myslí, že nejlepší pracoviště investují do digitálních technologií pro zvyšování kvalifikace personálu.

„Nejsou to pouze mladší generace, kdo si přeje, aby společnosti jednaly. Vidíme, že s kolektivním požadavkem, aby jejich zaměstnavatelé akceptovali udržitelnější a odpovědnější pracovní postupy, svorně přicházejí všechny věkové skupiny zaměstnanců. Jde jim o to, aby společnosti vedly své podnikání v souladu s životním prostředím a respektovaly své zaměstnance i širší společenství, v nichž působí. Ve společnosti Ricoh na tom pracujeme tak, že jsme se zavázali k prosazování cílů udržitelného rozvoje programu OSN a podnikáme kroky na jejich podporu, včetně závazku snížit do roku 2050 své emise CO2 na nulu. Jako společnost, která patří ke špičkám v podnikání, máme povinnost naslouchat svým zaměstnancům a my je slyšíme jasně a zřetelně,“ uzavřel Mills.