Trendy

Thein Security: Trendy a budoucnost Security Operations Center

redakce11.3.2024

Ve světě kybernetické bezpečnosti se technologie a hrozby neustále vyvíjejí. Stejně tak se vyvíjejí i metody a přístupy v oblasti bezpečnostních dohledových center – Security Operations Center (SOC). Mezi nejnovější trendy v oblasti SOC, které formují budoucnost kybernetické bezpečnosti, patří umělá inteligence, automatizace, ale třeba i cloud computing.

Umělá inteligence (AI) a strojové učení

Umělá inteligence (AI) a strojové učení hrají stále významnější roli v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tato technologie přináší výhody, které zlepšují schopnosti SOC reagovat na stále se měnící kybernetické hrozby. Díky umělé inteligenci mohou SOC dohledová centra automatizovat detekci a reakci na hrozby, což zvyšuje rychlost a efektivitu reakce a snižuje náklady na provoz. 

Dalším trendem v této oblasti je prediktivní analýza, kde strojové učení umožňuje SOC analyzovat historická data a z těch vytvořit vzory a identifikovat souvislosti, což umožňuje předpovídat  budoucí hrozby. Vylepšená vizualizace je dalším aspektem, kdy umělá inteligence může pomoci vizualizovat složité datové vzory a souvislosti, což zjednodušuje identifikaci hrozeb.

Automatizace

Automatizace je pro SOC klíčovým trendem, který zahrnuje například automatizované pracovní postupy, jež pomáhají zrychlit procesy, od detekce hrozeb po reakci na incidenty. Umožňuje rychlejší a efektivnější reakce na bezpečnostní incidenty a hrozby, pomáhá minimalizovat zpoždění a lidské chyby. Díky automatizaci dochází k plnému propojení bezpečnostních nástrojů což umožňuje centralizaci řízení a tím přináší další vrstvu efektivního řízení bezpečnosti v organizaci.

SOAR

SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) je významným trendem, ale také klíčovým prvkem moderní kybernetické bezpečnosti pro SOC. SOAR funguje jako katalyzátor pro transformaci přístupu k bezpečnosti v podnicích tím, že integruje a automatizuje reakci na bezpečnostní incidenty.

Jeho schopnost orchestrace a automatizace umožňuje efektivní spojení různých bezpečnostních nástrojů a rychlou reakci na detekované hrozby. Tím zvyšuje efektivitu operací v bezpečnostních operačních centrech (SOC) a snižuje pracovní zatížení bezpečnostních týmů. SOAR poskytuje standardizované postupy vyšetřování a řízení incidentů, což vede k rychlejšímu a účinnějšímu zvládání bezpečnostních událostí.

Celkově lze říci, že SOAR je klíčovým prvkem moderního bezpečnostního ekosystému a jeho využití přináší organizacím významné výhody v oblasti efektivity, rychlosti a účinnosti v reakci na kybernetické hrozby.

Endpointová bezpečnost

Mezi další aspekty patří práce z domova (homeoffice) a s ní související zvýšená důležitost endpointové bezpečnosti, neboť zaměstnanci pracují mimo zabezpečenou firemní síť a mohou přistupovat k citlivým firemním datům z různých míst a zařízení. SOC centra nabízejí v rámci dohledových služeb služby managef XDR – dohled nad koncovými stanicemi klientů pomocí XDR/EDR nártojů, které umožňuji efektivní dohled.

Endpointová bezpečnost se stává klíčovým prvkem kybernetické bezpečnosti, jelikož chrání koncová zařízení, jako jsou notebooky, mobilní telefony nebo tablety, a brání tak útočníkům v jejich pokusech získat neoprávněný přístup k firemním sítím a datům. S narůstajícím počtem zařízení používaných mimo kancelářské prostředí je důležité, aby organizace měly ve svých bezpečnostních strategiích dobře promyšlenou endpointovou ochranu.

Součástí bezpečnostních opatření, která organizace mohou implementovat, je i dohledové centrum (SOC), které nabízí služby managed XDR/EDR (Extended Detection and Response). Tato služba umožňuje efektivní dohled nad koncovými stanicemi klientů pomocí XDR/EDR (Endpoint Detection and Response) nástrojů, které identifikují a reagují na hrozby na koncových zařízeních. Díky tomu mají organizace lepší kontrolu nad bezpečností svých pracovních prostředí a mohou rychleji reagovat na potenciální bezpečnostní incidenty.

Cloud computing

Cloud computing je bezesporu jedním z klíčových trendů v oblasti informačních technologií a bezpečnosti. Cloudové služby  nabízejí organizacím mnoho výhod, včetně snížených nákladů, zvýšené flexibility a rychlejšího nasazení.

S rostoucím využíváním cloudu je však nezbytné, aby SOC byl schopen monitorovat bezpečnost v cloudových prostředích. To znamená mít dostatečné znalosti a schopnosti k detekci a reakci na hrozby v rámci cloudových služeb a infrastruktury. To může zahrnovat sledování chování uživatelů, detekci anomálií v datovém toku a implementaci bezpečnostních politik a postupů specifických pro cloudové prostředí.

Závěrem

Trendy v oblasti SOC odrážejí širší trendy v kybernetické bezpečnosti a technologii obecně. Ať už jde o využití AI, automatizaci nebo cloud computing, je jasné, že dohledová centra se musí neustále vyvíjet, aby byly schopny čelit sofistikovanějším hrozbám v digitálním světě.

Autorem textu je Oldřich Gosman, manažer SOC v Thein Security