Zprávy

Salesforce rozšířilo služby pro finančnictví a bankovnictví

Nové řešení pomáhá bankéřům zvýšit produktivitu, zefektivnit spolupráci a zajistit soulad aktivit

Společnost Salesforce, poskytovatel řešení pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), dnes představila novou technologii pro korporátní a investiční bankovnictví platformy Financial Services Cloud. Ta pomůže bankéřům a obchodníkům prohlubovat vztahy se zákazníky, z jednoho místa řídit interakce při vyjednávání o transakcích, ale také spolupracovat a sdílet relevantní citlivé informace s jinými organizacemi v souladu s předpisy a pravidly.

Jak pandemie jednoznačně ukázala, všechna odvětví se musí neprodleně inovovat, aby zůstala pro zákazníky relevantní. Finanční služby nejsou výjimkou. Investiční bankéři potřebují digitální technologie ke zvyšování efektivity, budování a prohlubování vztahů se zákazníky, ale také pro získávání nových kontraktů.

Bankovní prostředí je navíc svázané komplikovanými regulatorními požadavky, jako je zacházení s citlivými informacemi nebo posuzování potenciálního střetu zájmů. Dojde-li k chybnému nakládání s informacemi, není včas podchycen střet zájmů, případně pokud není řádně zajištěn soulad s platnými předpisy, může banka utrpět poškozením pověsti, narušením provozu, nebo může jí být udělen postih od dozorčích orgánů a tudíž může dojít i ke ztrátě jejích příjmů.

„Bankéři se dožadují nových způsobů, které napomohou k prohlubování vztahů s klienty, získávání příležitostí ke zprostředkovanému seznámení a rozvíjení nového obchodu skrze poznatky o klientech získaných z dostupných dat,” říká Jujhar Singh, generální ředitel Salesforce Industries.

„Naše nová nabídka korporátního a investičního bankovnictví pro platformu Financial Services Cloud představuje pro bankéře nový způsob budování a prohlubování vztahů se zákazníky, a to s pomocí umělé inteligence.“

Korporátní a investiční bankovnictví pro Financial Services Cloud

Korporátní a investiční bankovnictví na platformě Financial Services Cloud plně pokrývá všechny kroky klienta. Podporuje také nové integrace s Tableau CRM a Einstein Relationship Insights (ERI). Díky tomu dostávají bankéři do rukou specializovanou technologii, která jim nabízí:

  • Maximalizaci efektivity a produktivity práce

Investiční bankéři mohou řídit celý cyklus obchodního procesu a na jedné platformě odkudkoli sledovat veškeré kroky interakce s klientem, včetně analýz. Prostřednictvím nástrojů s nízkými požadavky na programování, které Salesforce poskytuje, mohou automatizovat obchodní procesy související s fúzemi a akvizicemi, navyšováním kapitálu a restrukturalizací společností.

  • Odhalování vazeb pomocí vyhledávacího nástroje s umělou inteligencí

ERI je nový nástroj pro odhalování vazeb mezi subjekty integrovaný do platformy Financial Services Cloud. Automaticky zvýrazňuje relevantní osoby nebo subjekty ve zdrojích, jako jsou tiskové zprávy, novinové články či e-mail, aby byly patrné relevantní vazby a byly odhaleny případné neočekávané vztahy. Chce-li bankéř získat základní informace o potenciálním klientovi, ERI dokáže prohledat nestrukturovaná data a texty na internetu, například oznámení o jmenování nového člena správní rady. Při tom může zjistit, že je dotyčná osoba členem rady téže neziskové organizace jako někdo, koho bankéř zná, takže se nabízí možnost nechat se představit.

  • Zajištění tzv. compliance při jednání s klienty

Investiční banky dokáží zajistit, aby měli k citlivým informacím o klientech nebo transakcích přístup pouze relevantní pracovníci. Pokud například bankéř pracuje na citlivém případu akvizice, může zajistit, aby se o vyjednávané transakci nedozvěděli kolegové, kteří obchodují akcie dotčených společností. Bankéř také může z prostředí Salesforce iniciovat proces zavedení nového klienta a sledovat postup pomocí partnerských řešení.

  • Využití dat jako strategické výhody

Bankéři se musí mnohdy přihlašovat do sedmi nebo osmi systémů, aby získali relevantní informace o svém obchodním případu. Nyní mohou propojit interní data o obchodních případech s externími daty od partnerů – např. S&P Global – a získat tak ucelený pohled na své klienty. Bankéři mají přímo v prostředí Salesforce přístup k informacím o ocenění společnosti od S&P Global a zároveň k údajům, jako jsou výnosy, platy zaměstnanců či potenciální rizika. Nemusí tedy přepínat mezi různými aplikacemi.

„Investiční bankéři tráví neúměrné množství času shromažďováním informací pro sestavení prezentace nabídky, zaznamenáváním poznámek z hovorů, řízením životního cyklu obchodního případu a sledováním, zda je zajištěn soulad s předpisy,“ říká Spencer Mindlin, analytik kapitálových trhů ve společnosti Aite Group.

„Banky musí zavádět automatizaci a umělou inteligenci, aby zlepšily procesy spojené se získáváním nových klientů, sběrem informací, řízením obchodních případů a ošetřením právních záležitostí. Tyto inovace mají zásadní význam z hlediska konkurenceschopnosti a bankéřům umožňují věnovat více času klientům.“

Rozšíření korporátního a investičního bankovnictví prostřednictvím partnerského ekosystému Salesforce

Salesforce má rozsáhlý partnerský ekosystém, který celosvětově poskytuje jedinečné odborné znalosti a řešení pro finanční instituce. Nezávislí dodavatelé softwaru, jako je S&P Global Market Intelligence, Fenergo a další, rozšiřují schopnosti platformy Financial Services Cloud a zvyšují tak její užitnou hodnotu. Partneři z řad poradenských firem – KPMG, Silverline a VASS – jsou odborníci na korporátní a investiční bankovnictví a napomáhají k implementaci řešení pro finanční služby přizpůsobené individuálním potřebám zákazníků.

Platforma Financial Services Cloud

Platforma Financial Services Cloud založená na celosvětově nejrozšířenější CRM platformě, umožňuje poskytovatelům finančních služeb posilovat důvěru sjednocením Customer Experience na všech kanálech, ve všech zeměpisných oblastech a obchodních činnostech — jak ve spotřebitelském, tak ve firemním segmentu.

Služba korporátního a investičního bankovnictví na platformě Financial Services Cloud bude zpřístupněna v létě 2021.