Zprávy

Jak najít potřebné informace?

Tagy:

Základem všech finálních řešení společnosti TOVEK jsou nástroje spadající do Tovek Platformy. Tu tvoří čtyři základní prvky – Tools, Web Client, Server a Indexace. S jejich pomocí lze správně analyzovat data, hledat mezi nimi souvislosti a vyvozovat z nich výsledky, které mohou uživatelé dále sdílet.

Tovek Tools

Produkt Tovek Tools je analytický nástroj určený především k vyhledávání nejrůznějších druhů dat uvnitř konkrétní organizace. Vzhledem k rozsáhlým možnostem vyhledávání je určen zejména pokročilým uživatelům a analytikům. Tovek Tools má za úkol poskytnout analytický pohled na všechna data, co máte, co ještě nemáte, a dokonce i na ta, o kterých jste ani nevěděli, že je můžete mít.

Tovek Tools vám poskytnou jednotný přístup ke všem datům. Nezáleží na tom, zda se nacházejí přímo ve vašem počítači, jsou sdílena uvnitř vaší firmy nebo dostupná prostřednictvím internetových služeb. Lze v nich vyhledávat pomocí vyspělého dotazovacího jazyka, ale můžete také začít jednoduchým dotazem a volbou dalších parametrů se „proklikat“ ke kýženému výsledku.

Tovek Tools se využívají všude tam, kde je potřeba analyzovat velké množství nesourodých dat. Ve zpravodajství, v podpoře výzkumu a vývoje, při mapování konkurenčního prostředí, při vyhodnocování komunikace se zákazníky nebo při odhalování podvodů. Aplikace tak najde využití ve všech oblastech komerčního sektoru i v úřadech státní správy.

Tovek Web Client

O poznání jednodušším vyhledáváním se může pochlubit produkt Web Client, který podobně jako Tovek Tools dokáže najít potřebné informace. Aplikace zobrazí výsledky vyhledávání, jež se automaticky seřadí podle toho, jak odpovídají zadanému dotazu, a označí se podle předem určených témat.

Kromě seznamu výsledků se zobrazí několik dalších panelů obsahujících shrnutí výsledků podle zvolených charakteristik (datum, významná slova, automaticky identifikovaná jména osob apod.). Výběrem v těchto panelech lze seznam výsledků snadno omezit na to, co uživatele zajímá.

Tovek Server

Další produkt určený ke zpracování dat je Tovek Server. Ten zpracuje data bez ohledu na formát, způsob uložení a použitý jazyk tak, aby z nich mohli uživatelé vytěžit co nejvíce. Navíc může využít stávající strukturu dat k získání ještě kvalitnějších výsledků. Veškerá zpracovaná data pak zpřístupní uživatelům prostřednictvím aplikací Tovek Tools a Tovek Web Client. Všechna data jsou přístupná z jednoho uživatelského rozhraní: webového prohlížeče pro běžné uživatele, windows nebo linux aplikace pro pokročilé. Pokud však nemá organizace všechna potřebná data, může využít široké spektrum dat zprostředkované společností TOVEK od komerčních databází, přes mediální zpravodajství až po obsah z internetu.

Tovek Server se uplatní tam, kde se zpracovává velké množství nesourodých dat, většinou uložených na různých místech a v různých systémech. Využití tak najde ve všech oblastech komerčního sektoru i v úřadech státní správy.

Tovek Indexace

Než se začne efektivně pracovat s daty, je zapotřebí je nejprve zpracovat. Zde přichází na řadu Tovek Indexace, která příslušná data pouze přečte. Díky tomuto nástroji lze zpracovávat data bez ohledu na formát a způsob jejich uložení. Zvládá i staré, již nepodporované formáty a dokonce zpřístupňuje i data ze starých informačních systémů, které již uživatel aktivně neprovozuje.

Pokud má uživatel přetížené informační systémy, může TOVEK převzít část jejich zátěže. Část dat v rámci indexace zkopíruje do svého systému. Navíc dokáže během zpracování v datech najít i další informace. Týká se to zejména dat zcela nestrukturovaných nebo jen částečně strukturovaných, ze kterých automaticky vytáhne důležité informace.

Tovek HUB

Díky službě Tovek HUB mohou její uživatelé nejen vyhledávat, ale pomocí analytických nástrojů také propojovat související informace z různých zdrojů a dále s nimi pracovat. Se službou HUB získají přístup ke komerčním i veřejně dostupným datům přímo z aplikace Tovek Tools. Služba je běžně dostupná přes internet, ale obdobný systém lze zprovoznit přímo v konkrétní organizaci a zajistit pravidelnou dodávku aktualizovaných dat. Veškeré záznamy o přístupu uživatelů k systému pak budou plně pod kontrolou.

Hlasové analýzy pro kontaktní centra

Kontaktní centrum už není pouhou ústřednou, která přepojuje hovory a vyřizuje požadavky zákazníků. Je nástrojem, jenž zajišťuje spokojenost zákazníků, snižuje náklady a vytváří zisk. Aby však přinášelo požadovaný efekt, je nezbytné mít detailní přehled o tom, co se v centru děje.

Řešení Tovek pro kontaktní centra je nástroj, který umožňuje dokonalou orientaci v provozu kontaktního centra. Automaticky vyhodnocuje veškerou hlasovou i nehlasovou komunikaci. Identifikuje potřeby klientů, kontroluje kvalitu komunikace operátorů a poskytuje ucelený přehled o struktuře provozu. Řešení Tovek provádí automaticky kontrolu kvality všech hovorů s až 90% přesností. Technologie detekce témat automaticky třídí a hodnotí příchozí i odchozí komunikaci v podobě telefonátů, e-mailů nebo chatu.

ARMS – Analyticko-Rešeršní a Monitorovací Systém

Tovek ARMS je smyslovým orgánem organizace, který jí dává oči a uši pro vnímání záplavy různorodých informací. ARMS je implementace platformy Tovek zahrnující připojení na důležité externí informační zdroje a integraci s důležitými interními zdroji informací tak, aby bylo možné:

  • vytvářet správné, jasné a rychlé podklady k rozhodování o klíčových projektech či aktivitách a pro jednání s partnery, zákazníky, konkurenty či úřady s využitím všech dostupných informací;
  • kontinuálně monitorovat externí a interní informační zdroje a reportovat nové informace o důležitých událostech týkajících se předmětu a podmínek podnikání a o klíčových aktérech (zákazníci, konkurenti, dodavatelé, regulační orgány);
  • identifikovat změny prostředí či procesů (trendy, periodicity, odchylky) na základě změn v obsahu a tocích informací z různých interních a externích zdrojů a systémů.
CAIFIS – Computer Aided Fraud Investigation System

Nasazení řešení CAIFIS do systémů českých pojišťoven přineslo významné zvýšení úspěšnosti vyšetřovatelů a znamenalo roční úspory v řádu stovek milionů korun. Vyšetřovatelé jsou nyní schopni během několika hodin rozkrýt rozsáhlé pojistné podvody, jejichž vyšetřování by dříve zabralo několik měsíců. Součástí řešení je metodika popisující základní analýzy určené k indikaci a odhalení pojistných podvodů.

Základním informačním zdrojem pro práci vyšetřovatele je datový sklad pojišťovny. Pro úspěšné vyšetření případu lze v řešení CAIFIS (založeném na platformě Tovek) využívat i další informační zdroje, například komerční databáze, záznamy z kontaktního centra, údaje od asistenčních služeb či výpovědi svědků. Díky tomuto řešení dokážete zpracovat minimálně 10x víc podezřelých případů, ať už se jedná o malé jednodušší případy nebo o rozsáhlé pojistné podvody. Řešení je možné rozšiřovat o další komponenty a firemní data tak, aby ho mohla pro svou práci využívat všechna oddělení v organizaci.

TASK – Tovek Analytical deSktop Kit

Řešení nabízí široké možnosti využití v oblastech prevence, detekce a vyšetřování různých typů podvodných nebo kriminálních aktivit a bezpečnostních incidentů. Využívá se v komerční sféře (pojistné podvody, úvěrová rizika, kybernetické útoky) i v oblasti státní správy (běžná kriminalita, organizovaný zločin, finanční delikty). Toto desktopové řešení je určeno profesionálním uživatelům – analytikům, kteří pro plnění svých pracovních úkolů potřebují získávat, analyzovat a vyhodnocovat informace z interních i externích zdrojů. Řešení je modulární a lze jej konfigurovat podle konkrétních požadavků uživatele.

Základem TASKu je výkonný analytický modul, který umožňuje rychle a přesně vytěžovat z velkých objemů primárních dat skryté informace, souvislosti a trendy. Nabízí řadu pokročilých analytických funkcí zaměřených např. na analýzu aktivity subjektů, sociální sítě, tok komodit, finanční transakce nebo telefonní hovory. K dispozici je celá řada vizualizačních možností pro vztahové, časové, prostorové, statistické nebo tabulkové zobrazení výsledků analýz.

Tovek GDPR nástroje

Většina dat v organizaci leží mimo informační systémy, jako jsou DMS, ERP, CRM, či databáze. Nacházejí se na sdílených úložištích, v historických systémech či v souborech, které si zaměstnanci ukládají na lokální disky. Říkáme jim šedá data. Žijí si svým vlastním životem ve stínu, mimo popsané procesy. Tovek GDPR nástroje automatizovaně detekují osobní údaje a citlivé informace v šedých datech. Umožňují snadno provést audit šedých dat pro potřeby GDPR a následně provádět kontrolu naplňování opatření přijatých k ochraně osobních údajů a citlivých informací. Vycházejí z letitých zkušeností s vývojem analytického softwaru, který je využíván zejména v oblasti bezpečnosti a vyšetřování. Jsou léty prověřené a dokonale adaptované na český jazyk.