Trendy

Green IT: Jak vypadá zelené IT?

Zelené IT představuje soubor postupů zaměřených na vytváření a využívání ekologicky udržitelných technologií.

Hlavním cílem zeleného IT je minimalizace negativního dopadu IT provozu na životní prostředí prostřednictvím navrhování, výroby, provozu a likvidace počítačů a souvisejících produktů tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí.

Hlavní iniciativy zahrnují omezení používání nebezpečných materiálů, maximalizaci energetické účinnosti během celého životního cyklu produktu a podporu bezpečné likvidace a biologické rozložitelnosti nepoužívaných a zastaralých výrobků.

Koncept zeleného IT se začal prosazovat v roce 1992, kdy americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) zahájila program dobrovolného označování Energy Star. Tento program identifikuje produkty s vynikající energetickou účinností, což uživatelům umožňuje šetřit peníze a snižovat emise skleníkových plynů. Současně dochází k redesignu datových center, většímu využití virtualizace, ekologických sítí a cloud computingu.

Význam zeleného IT

Proč se vůbec zajímat a usilovat o ekologicky šetrnější IT? Jde například o to, že podnikové IT má na svědomí velké množství skleníkových plynů, což se podepisuje na změně klimatu. Podniky musejí sledovat a snižovat své emise, stejně jako toxický elektronický odpad, který znečišťuje životní prostředí. Podniky jsou také pod stále větším tlakem vlád a veřejnosti, aby snižovaly svůj dopad na životní prostředí. Zelené IT je proto správný směr, jelikož efektivnější využívání zdrojů snižuje množství odpadu a emisí a zlepšuje míru recyklace. To pomáhá podnikům dodržovat vládní nařízení. Navíc pozitivní ESG (environmental, social and corporate governance) je atraktivní pro zákazníky, talenty i investory. Většina IT organizací zohledňuje ESG jako rozhodující kritérium při výběru informačních a komunikačních technologií.

Prakticky veškerý hardware, IT infrastruktura jako taková, datová centra, síťová zařízení, řešení ukládání dat, koncová zařízení, čipy, software, umělá inteligence a její monstrózní back-end nebo kryptoměny mohou v různých fázích svého životního cyklu negativně ovlivňovat životní prostředí.

Datová centra, která zahrnují řadu technologií spotřebovávajících energii, se zaměřují na snižování spotřeby energie a emisí. Ukládání dat může být neefektivní, způsobující plýtvání při ukládání a duplikaci dat. Zařízení koncových uživatelů, jako jsou stolní počítače, notebooky a chytré telefony, se podílejí na emisích uhlíku více než datová centra a častěji se likvidují a vyměňují.

Počítačové čipy, zejména grafické procesory používané v umělé inteligenci a strojovém učení, spotřebovávají nadměrné množství energie. Software také ovlivňuje životní prostředí, když aplikace přenášejí velké množství dat po síti nebo používají méně efektivní programovací metody. Umělá inteligence a strojové učení jsou výpočetně náročné technologie s vysokou uhlíkovou stopou, protože vyžadují takovou výpočetní sílu, že datová centra jedou na plné obrátky.

A není žádné tajemství, že kryptoměny zodpovídají za významnou část celosvětové spotřeby elektřiny.

Jaké má zelené IT výhody?

Zelené IT přináší řadu sociálních, environmentálních a obchodních výhod. Snížení emisí uhlíku přispívá k lepšímu životnímu prostředí a napomáhá dosažení klimatických cílů stanovených Organizací spojených národů. Opětovné použití a renovace IT vybavení snižuje množství odpadu, zlepšuje efektivitu dodavatelského řetězce a podporuje oběhové hospodářství.

Díky ekologickým IT produktům lze prodloužit doby údržby a méně často vyměňovat zařízení. Energeticky účinné technologie snižují spotřebu energie, což vede k úspoře nákladů na energii a menší uhlíkové stopě. Podniky uplatňující zelené IT metody jdou příkladem ve svém odvětví a podporují spolupráci s ostatními společnostmi na klimatických iniciativách.

Zelené IT také zlepšuje firemní kulturu tím, že ukazuje zaměstnancům, že pracují pro etickou společnost, což zlepšuje morálku a udržení zaměstnanců. Mít zelené IT cíle podporuje navrhování technologií a přístupů šetrných k životnímu prostředí. Používání zelených technologií vytváří dobrý obraz na veřejnosti a zlepšuje vnímání značky společnosti.

Spokojenost zákazníků roste, když upřednostňují obchodování se společnostmi, které se zaměřují na udržitelnost a společenskou odpovědnost. Zelené IT tedy přináší širokou škálu výhod, které přispívají k lepšímu životnímu prostředí, efektivnějšímu fungování podniku a zlepšení pověsti společnosti na trhu.

Výzvy a překážky na cestě k zelenému IT

Úspěšná implementace zeleného IT čelí několika potenciálním překážkám. Jednou z nich jsou počáteční náklady spojené se zaváděním nových zelených technologií a programů, stejně jako náklady na obnovu stávajících technologických systémů. Další výzvou může být kulturní odpor, kdy zavedení zelených IT znamená hledání nových způsobů práce, což může vést k interním problémům a neshodám se zákazníky.

Stanovení priorit při zavádění zeleného IT může být obtížné, protože IT spotřebovává energii na všech úrovních a může být náročné vybrat, který systém řešit jako první. Kromě toho mohou některé technologie, které údajně snižují emise, mít také negativní dopad na životní prostředí. Virtualizace a umělá inteligence jsou příklady technologií, které mohou mít na cíle udržitelnosti dvojí efekt, když zlepšují přehled o spotřebě energie, ale zároveň samy spotřebovávají její velké množství.

Navíc se některé oblasti zelených technologií teprve vyvíjejí a disponují jen málo osvědčenými postupy. Zelený software je jedním z takových nově vznikajících oborů. Tímto způsobem čelí zelené IT mnoha výzvám, které zahrnují financování, kulturní změny, stanovení priorit, protichůdné iniciativy a nejistotu spojenou s nově vznikajícími obory.

Jak snížit dopady IT na životní prostředí

Pro snížení dopadu IT na životní prostředí je důležité zaměřit se na měření přímého i nepřímého dopadu, stanovování cílů, přijímání hybridní a vzdálené práce, využívání virtualizace, řízení spotřeby energie, alternativní zdroje energie a ekologický design.

V budoucnosti bude zelené IT stále důležitější, protože si všichni aktéři uvědomují význam ekologické udržitelnosti. Spolupráce mezi organizacemi, vládami a neziskovými organizacemi bude pro dosažení udržitelných cílů klíčová. Nové technologie a inovace, jako jsou energeticky účinné procesory, inteligentní řízení energie a pokroky v oblasti obnovitelných zdrojů energie, budou hrát významnou roli při snižování dopadů IT na životní prostředí.

Kromě toho se stále více společností zaměřuje na zodpovědný přístup k výrobě, používání a recyklaci elektronických zařízení. Očekává se, že tento trend bude pokračovat, a společnosti, které se nyní aktivně podílejí na snižování svého ekologického dopadu, budou pravděpodobně na trhu úspěšnější.

V rámci zeleného IT je důležité také investovat do vzdělávání a osvěty. Vzdělávání zaměstnanců o udržitelných praktikách, povzbuzování k inovacím a sdílení osvědčených postupů mezi organizacemi může přinést významný pokrok ve snižování dopadu IT na životní prostředí.

Celkově bude zelené IT nadále klíčovou oblastí zájmu pro organizace, vlády a jednotlivce. Spolupráce, inovace a závazek ke snižování dopadu na životní prostředí budou zásadní na cestě k udržitelnějšímu životnímu prostředí.

Závazky ze strany velkých hráčů jako Amazon AWS, Google a Microsoft ukazují, že společnosti si uvědomují nutnost snižovat svůj dopad na životní prostředí a přizpůsobit se očekáváním zákazníků, investorů a regulátorů.

Navrhované předpisy, jako je zákon o umělé inteligenci v EU, ukazují, že vlády také začínají vnímat potřebu řešit environmentální dopady technologií. Nicméně je důležité pokračovat v dialogu a spolupráci mezi odborníky, průmyslem a vládami, aby se zajistilo, že předpisy a standardy řeší skutečné problémy a podporují udržitelný rozvoj v IT odvětví.

Jedním z hlavních problémů při regulaci dopadu IT na životní prostředí je nedostatek údajů a transparentnosti. Pro účinnou regulaci a řízení dopadů je třeba zavést robustní metriky a nástroje pro sběr, sledování a vykazování údajů o emisích skleníkových plynů, energetické účinnosti a dalších environmentálních aspektech IT.

Společnosti by měly investovat do vývoje a nasazení energeticky účinnějších technologií, jako jsou nízkoúčinné čipové sady a šetrnější systémy pro chlazení datových center. Je také důležité zaměřit se na výzkum a inovace v oblasti udržitelných technologií, jako jsou obnovitelné zdroje energie a materiály s nižším dopadem na životní prostředí.

Pro zajištění úspěšného přechodu k ekologičtějšímu IT je nezbytná spolupráce mezi různými aktéry včetně společností, vlád, neziskových organizací a akademických institucí. Společným úsilím lze dosáhnout trvalého pokroku v oblasti udržitelnosti životního prostředí a zajistit, že IT odvětví přispívá k ochraně naší planety pro současné i budoucí generace.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce